Vu Minh Tien
Technical / Language / Lifestyle

Technical / Language / Lifestyle

Series

Lessions learned

In this series, I will share my problems and how to deal with these problems.

Articles in this series

Khái niệm “Valley of disappointment” - “Thung Lũng của sự thất vọng”

Oct 29, 20225 min read 23 views

Đây là một trong những khái niệm mà mình tâm đắc nhất trong cuốn Atomic Habits, cùng với “1% better every day”. Có thể rất nhiều người trong số chúng...

Khái niệm “Valley of disappointment” - “Thung Lũng của sự thất vọng”
6 life-changing lessons I learned from waking up early
5 life-changing lessons from Atomic Habits(Book Summary)
Now or Never!!
Auto-ignition - Những linh hồn chứa lửa
Stay Positive - 10 cách để mình luôn giữ sự tích cực trong cuộc sống