Vu Minh Tien
Technical / Language / Lifestyle

Technical / Language / Lifestyle

Series

Language

Hành trình học ngôn ngữ của mình.

Articles in this series

4/7/2022

Jul 4, 20223 min read 15 views

4/7/2022 perseverance(C2)(N): Sự kiên trì, bền chí articulate(adj): Nói năng trôi chảy, rõ ràng sanitation facilities(N): Hệ thống vệ sinh, công...