Hành trình đưa git log đi thẩm mỹ viện 🛠 🔪✂⛏

Hành trình đưa git log đi thẩm mỹ viện 🛠 🔪✂⛏

Play this article

Hello mọi người, lại là Tiến đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các 1 bạn thứ hay ho khi sử dụng git log nhé.

Bạn có muốn quên đi sự nhàm chán, tẻ nhạt của giao diện đen trắng, mớ thông tin có thể không thật sự cần thiết mỗi khi dùng git log không???. Mình là mình chán lắm rồi 😂

Nếu bạn cũng như mình thì bài viết với chỉ 3 bước đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tân trang git log lên 1 tầm cao mới.

Before

image.png

After

image.png

Amazingggg. Gút chóp🤘

Đơn giản là chỉ cần thêm 1 chút config nữa để có thể nhìn được nhiều thông tin và màu sắc hơn khi xem git log thôi 😋

Bước 1: Thêm config

Mình sẽ thêm 1 chút config vào file config git. Các bạn có thể thêm vào file repo local ~/.gitconfig hoặc sử dụng alias để thêm cũng được. Dùng alias thì mình sẽ sử dụng được ở global hơn. Mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng alias nhé.

Vì mình dùng Zsh nên đầu tiên là phải mở file config zsh: nano ~/.zshrc. Bạn nào dùng bash thì thêm ở ~/.bashrc nhé.

Sau đó bổ sung thêm đoạn config này: alias gitlog="git log --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"

image.png

Command này có ý nghĩa gì:

  1. Một commit trên mỗi dòng
  2. Show graph commit(chính là git log --graph đó)
  3. Viết tắt commit(Thay vì 1 chuỗi hash dài commit thì nó chỉ lấy lược giản đi một chút thôi)
  4. Commit từ bao giờ(Hiển thị thời gian chi tiết từ bao nhiều giờ trước, ngày trước trực quan hơn)
  5. Hiển thị các commit liên kết(Giống như git log --decorate)
  6. Màu sắc hơn(Nhìn cái git log đen trắng không khác gì TV thời 1990 :v)
  7. Hiển thị author của commit

Bước 2: Restart shell ⛑️⛑️

Tiếp theo là phải restart zsh bằng command: source ~/.zshrc. Bạn nào sử dụng bash thì dùng source ~/.bashrc nhé

Bước 3: Tận hưởng thôi nào 🦉🦉

Okayy có alias, restart rồi thì giờ tận hưởng thôi.

Giờ mọi người chỉ cần gõ command gitlog (alias mình đã config ở trên) thì sẽ hiển đống thông tin như này. Mình thì không thấy rối mắt vì về cơ bản là cái commit nó nhiều chữ nên nhìn có vẻ hơi nhiều thôi :v

image.png

⇒ Nếu bạn muốn bỏ bớt thông tin thì xóa bớt config ở command gitlog trong alias là xong.

Did you find this article valuable?

Support Vu Minh Tien by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!